Följ JN Sportresor

JN Sportresor

// Navigation

// Nyhetsbrev

E-postadress

Namn

Intresse


// Resevillkor

De särskilda resevillkoren som anges nedan är särskilda villkor för JN Sportresor och 
ersätter motsvarande bestämmelser i de allmänna villkoren.

 

Särskilda villkor

 

1. Biljetter

Matchbiljetter är ej återbetalningsbara.

JN Sportresor ansvarar inte för matcher/evenemang som blir flyttade eller inställda. Vid match-/evenemangsändring inom samt utanför de bokade flygtiderna i en bokad paketresa har resenären ej någon rättighet att kräva ersättning. JN Sportresor rekommenderar därför att Solids reseförsäkring bokas genom JN Sportresor vid bokningstillfället. Reseförsäkringen skyddar resenären vid ändring av matchens/evenemangets datum och/eller tid utanför de bokade flygtiderna i paketresan, i enlighet med Solids försäkringsvillkor. 

JN Sportresor kan närsomhelst välja att uppgradera resenärens match- eller evenemangsbiljett till en bättre sektion utan att vara ersättningsskyldig gentemot resenären.

Resenären är själv skyldigt att kontrollera exakta match-/evenemangsstarter.

JN Sportresor ersätter heller inte om någon del av paketresan skulle blivit inställt eller ändrat på grund av force majeure och kan därför inte hållas ersättningsskyldig till någon del av paketresan.

Ändringar i spelschema hittas på respektive ligas hemsida såsom www.premierleague.com. JN Sportresor har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisade från arenan p g a t ex dåligt uppträdande.

Matchbiljetterna levereras till kundens hotell, eller i viss mån hämtas på arenans boxoffice.

 

2. Flygresan

JN Sportresor ansvarar inte för flygresan utan om vi skall förmedla detta så rekommenderar vi er att teckna försäkring men Solid Försäkring för resegaranti, kontakta oss för priser. Bokning är bindande när den bekräftats av både kund och JN Sportresor. Kontakta JN Sportresor för information om eventuella ombokningar och regler för respektive flygbolag och biljett-typ. Kostnader i samband med ändringar debiteras kunden. JN Sportresor tar ut en hanteringsavgift på 295kr per person utöver flygbolagets ordinarie pris, för att boka flygresan.

 

3. Avbeställning

Bokningen är bindande då vi bekräftat den tillbaka i mail.
Vid avbeställning av bokad paketresa eller enbart matchbiljetter återbetalas ej utställda flygbiljetter och matchbiljetter. Sker avbeställningen mindre än 10 dagar innan avresa debiteras 50% av hotellkostnaderna. Sker avbeställningen mindre än 48 timmar innan avresa debiteras 100% av hotellkostnaderna.
Avbeställningsskydd är ej inkluderat i pris men kan tecknas vid beställning.

 

4. Adress eller kontaktuppgiftsändring 

Adressändringar eller telefonnummer måste per omgående meddelas JN Sportresor då vi kan behöva nå kunden vid eventuella ändringar.

 

5. Bekräftelse

Bekräftelsen kommer mailas till kund efter bokning.

 

6. Resehandlingar

Leverans av eventuella flygbiljetter sker när JN Sportresor erhållit slutbetalning.
Kunden har en skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits och omgående meddela eventuella felaktigheter.
Leverans av samtliga resehandlingar sker cirka 2 veckor innan avresan.

 

7. Pass

Resenären är skyldig att medföra pass vid resor.

 

8. Tryck- och skrivfel

Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel.

 

9. Betalning

50% av paketpriset skall betalas med faktura på 10 dagar netto.
Resterande 50% skall betalas senast 30 dagar före avresedagen.
Är det bara beställt matchbiljett så gäller 100% betalning direkt.

 

10. Åldersgräns

Är ni under 18 år så krävs målsmans godkännande.

 

Allmäna villkor

De Allmänna Villkoren antogs att gälla från 1993-02-02 då Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan, har träffat följande överenskommelse. Punkten 5.5 har ändrats och punkten 5.6 har tillkommit efter överenskommelse mellan parterna 1994-08-30.

 

Avtalet

1.1

Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. 
Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än 
arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt 
som arrangören.

1.2

Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får 
dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal träffats. Detta får dock endast 
ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om 
resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som 
sammanhänger med avtalet.

1.4

En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens 
beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

 

2. Betalning av priset för resan

2.1

Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2

Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3

Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4

Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

 

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

 

3.1.1

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris.

 

3.1.2

Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.

 

3.1.3

Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall 
resenären erlägga 50 % av resans pris.

 

3.1.4

Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

 

3.1.5

För så kallade bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.

 

3.2

Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.

 

3.2.1

Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 - 3.2.4 
avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens 
katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.

 

3.2.2

Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller 
dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

 

3.2.3

Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit 
bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

 

3.2.4

Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

 

3.2.5

Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2. - 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan någon ytterligare kostnad för resenären.

 

3.2.6

Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

 

3.3

Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

 

3.4

Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

 

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2

När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot 
arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra 
kostnader, dock högst 200 kronor, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

 

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

 

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren.

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet.

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa.

Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resan.

I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar: Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett 
tidigare led.

5.5 Ändring av priset.

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: Ändringar i transportkostnader, eller Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 -3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kronor. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kronor.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister.

6.1 Uteblivna prestationer.

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister.

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till 
prisavdrag och skadestånd, om felet inte beror på honom. Resenären har inte rätt till 
skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning.

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

7. Reklamation och avhjälpande

7.1

Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2

Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat 
grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3

Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokale 
representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

 

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m.m.

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av 
reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att 
respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och 
uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada.

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m.

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget.

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

 

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. De särskilda resevillkoren som anges nedan är särskilda villkor för JN Sportresor och ersätter motsvarande bestämmelser i de allmänna villkoren.

 

Fotbollsresa i födelsedagspresent


Äldste sonens favoritlag är Arsenal och han fick en fotbollsresa i födelsedagspresent. Arsenal-Everton blev det och det kändes såklart extra viktigt att allt skulle bli så bra som möjligt.

Jag kontaktade JN Sportresor efter rekommendation från en kompis, och har varit supernöjd med allting. Trevligt bemötande på telefon och sen alltid snabba svar under vår mailkontakt när vi skulle lösa detaljerna. Hotellet var bra, vi var speciellt nöjda med läget, enkelt att ta sig till och från stadion. Själva matchen kunde inte varit bättre. Vi hade bra platser, lite regn men vi satt under tak så det gjorde inget, och Arsenal vann med 2-1 efter en väldigt kul och öppen match. Jag kan varmt rekommendera JN Sportresor och kommer definitivt att återkomma som kund.

Henrik Jensen, Ljungby.

Läs fler referenser här →

Kontakta oss